Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

MAU CV DE NGHI XET KNC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Thị Thảo
Ngày gửi: 09h:24' 02-05-2013
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
Mẫu 1.1. Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Đơn vị:……………………………….
..………………………………………………………
Số: …………/ĐN-……..
v/v: Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp giáo dục”

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


……………, ngày …….. tháng …… năm 200…
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo (1)


Theo quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:
………………………………………………………………………………………
đã xét chọn và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 200… cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………. người.
Trong đó:
Đang làm việc: …….. người,
Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ quy định của nhà nước quy định: …… người,
Đã chuyển ngành khác: …….. người.
Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: …….người.
Người nước ngoài: …….. người.

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)


(1) Tùy theo đơn vị gửi hồ sơ có phần ghi kính gửi cho phù hợp.
Mẫu 1.2. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ……………………………………………………nam, nữ……….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………dân tộc:………..
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………
Chức vụ và nơi công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo:……………………
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành Giáo dục và Đào tạo): …………
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi):…………………..
Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua hoặc Giáo viên giỏi:
Cấp cơ sở:…………………………………………………………………
Cấp tỉnh hoặc cấp bộ:………………………………………………………
Số năm công tác tại địa bàn khó khăn:………………………………………………
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật: ….……………………………………………
Ngày ký quyết định xóa kỷ luật:…………………………………………..
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:………………………………


II- QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC:
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: trường, xã, huyện (quận)


……………, ngày …….. tháng …… năm 200…

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai ký
(ghi rõ họ, tên)


Mẫu 1.3. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người ngoài ngành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”


I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ……………………………………………………nam, nữ……….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………dân tộc:………..
Nơi ở hiện nay: …………………………………………………………………
Chức vụ và nơi công tác………………………………………………………..
II- THÀNH TÍCH, CÔNG LAO ĐÓNG GÓP CHO NGÀNH GIÁO DỤC:
……………, ngày …….. tháng …… năm 200…

Ý kiến của Thường trực HĐTĐKT tỉnh hoặc bộ chủ quản

 Cơ quan quản lý giáo dụcMẫu 1.4. Bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”


I- SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:
Họ và tên: ……………………………………………………nam, nữ……….
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………….quốc tịch:………..
 
Gửi ý kiến