Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD & ĐT Huyện Đức Linh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Mẫu nhập dữ liệu Tốt nghiệp BT THCS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PGDĐT Đức Linh
Người gửi: Lê Văn Toàn
Ngày gửi: 07h:56' 13-11-2009
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người

PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑÖÙC LINH DANH SAÙCH DÖÏ XEÙT TOÁT NGHIEÄP BOÅ TUÙC THCS
TRÖÔØNG THCS ………………………. Khoaù ngaøy 18/11/2009

STT Hoï vaø teân hoïc sinh Giôùi Ngaøy sinh "Nôi sinh ( Huyeän, tænh )" Daân toäc Hoïc vieân ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN HOÏC XEÁP LOAÏI Ghi chuù
"Hoï, ñeäm" Teân tính tröôøng Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa HL HK
1 Ngoâ Kim Baûo Nam 01/08/1993 "Ñöùc Linh, Bình Thuaän " Kinh THCS Traø Taân 5.5 5.6 5.7 6.2 5.2 5.9 5.8 TB Khaù
2 Nguyeãn Vaên Caûnh Nam 04/11/1992 "Ñöùc Linh, Bình Thuaän " Kinh THCS Traø Taân 5.5 5.8 5.7 5.8 5.7 5.8 6.1 TB Khaù
3 Buøi Thò Phöông Chi Nöõ 30/04/1993 "Ñöùc Linh, Bình Thuaän " Kinh THCS Traø Taân 5.9 5.7 5.6 5.4 5.4 5.9 5.6 TB ToátDanh saùch coù hoïc vieân döï xeùt TNBTTHCS Ngaøy thaùng 11 naêm 2009
HIEÄU TRÖÔÛNG

No_avatar
Gởi: THCS Trà Tân, Đức Tín, Vũ Hòa, Mê Pu, Đa Kai. Mẫu nhập dữ liệu BT THCS. Chi tiết xem tại mục "Tin hoạt động"
Avatar

 Chao thầy Quyền (Vũ Hòa 2 ) Em là K.Dung TT1 đây. Thầy gởi qua địa chỉ này dùm em nhá. Nếu có làm phiền thầy thì thầy cũng thông cảm giúp em nhá.

 
Gửi ý kiến